HTML 实体 ( 字母 - G )

下表中的有些实体不被所有浏览器支持,使用过程中需要自己去调试每个浏览器

IE 11+ 是唯一一个能正确显示所有 HTML5 实体的浏览器

字符 实体 实体名称 十六进制
ǵǵgacute001F5
ΓΓGamma00393
γγgamma003B3
ϜϜGammad003DC
ϝϝgammad003DD
⪆gap02A86
ĞĞGbreve0011E
ğğgbreve0011F
ĢĢGcedil00122
ĜĜGcirc0011C
ĝĝgcirc0011D
ГГGcy00413
ггgcy00433
ĠĠGdot00120
ġġgdot00121
≧gE02267
≥ge02265
⪌gEl02A8C
⋛gel022DB
≥geq02265
≧geqq02267
⩾geqslant02A7E
⩾ges02A7E
⪩gescc02AA9
⪀gesdot02A80
⪂gesdoto02A82
⪄gesdotol02A84
⋛︀⋛︀gesl022DB + 0FE00
⪔gesles02A94
𝔊𝔊Gfr1D50A
𝔤𝔤gfr1D524
⋙Gg022D9
≫gg0226B
⋙ggg022D9
ℷgimel02137
ЃЃGJcy00403
ѓѓgjcy00453
≷gl02277
⪥gla02AA5
⪒glE02A92
⪤glj02AA4
⪊gnap02A8A
⪊gnapprox02A8A
≩gnE02269
⪈gne02A88
⪈gneq02A88
≩gneqq02269
⋧gnsim022E7
𝔾𝔾Gopf1D53E
𝕘𝕘gopf1D558
``grave00060
≥GreaterEqual02265
⋛GreaterEqualLess022DB
≧GreaterFullEqual02267
⪢GreaterGreater02AA2
≷GreaterLess02277
⩾GreaterSlantEqual02A7E
≳GreaterTilde02273
𝒢𝒢Gscr1D4A2
ℊgscr0210A
≳gsim02273
⪎gsime02A8E
⪐gsiml02A90
≫GT0003E
>>gt0226B
⪧gtcc02AA7
⩺gtcir02A7A
⋗gtdot022D7
⦕gtlPar02995
⩼gtquest02A7C
⪆gtrapprox02A86
⥸gtrarr02978
⋗gtrdot022D7
⋛gtreqless022DB
⪌gtreqqless02A8C
≷gtrless02277
≳gtrsim02273
≩︀≩︀gvertneqq02269 + 0FE00
≩︀≩︀gvnE02269 + 0FE00
关于   |   FAQ   |   我们的愿景   |   广告投放   |  博客

  简单教程,简单编程 - IT 入门首选站

Copyright © 2013-2022 简单教程 twle.cn All Rights Reserved.