HTML 实体 ( 字母 - R )

下表中的有些实体不被所有浏览器支持,使用过程中需要自己去调试每个浏览器

IE 11+ 是唯一一个能正确显示所有 HTML5 实体的浏览器

字符 实体 实体名称 十六进制
⇛rAarr021DB
∽̱∽̱race0223D + 00331
ŔŔRacute00154
ŕŕracute00155
√radic0221A
⦳raemptyv029B3
⟫Rang027EB
⟩rang027E9
⦒rangd02992
⦥range029A5
⟩rangle027E9
»»raquo000BB
↠Rarr021A0
⇒rArr021D2
→rarr02192
⥵rarrap02975
⇥rarrb021E5
⤠rarrbfs02920
⤳rarrc02933
⤞rarrfs0291E
↪rarrhk021AA
↬rarrlp021AC
⥅rarrpl02945
⥴rarrsim02974
⤖Rarrtl02916
↣rarrtl021A3
↝rarrw0219D
⤜rAtail0291C
⤚ratail0291A
∶ratio02236
ℚrationals0211A
⤐RBarr02910
⤏rBarr0290F
⤍rbarr0290D
❳rbbrk02773
}}rbrace0007D
]]rbrack0005D
⦌rbrke0298C
⦎rbrksld0298E
⦐rbrkslu02990
ŘŘRcaron00158
řřrcaron00159
ŖŖRcedil00156
ŗŗrcedil00157
⌉rceil02309
}}rcub0007D
РРRcy00420
ррrcy00440
⤷rdca02937
⥩rdldhar02969
”rdquo0201D
”rdquor0201D
↳rdsh021B3
ℜRe0211C
ℜreal0211C
ℛrealine0211B
ℜrealpart0211C
ℝreals0211D
▭rect025AD
®®reg000AE
∋ReverseElement0220B
⇋ReverseEquilibrium021CB
⥯ReverseUpEquilibrium0296F
⥽rfisht0297D
⌋rfloor0230B
ℜRfr0211C
𝔯𝔯rfr1D52F
⥤rHar02964
⇁rhard021C1
⇀rharu021C0
⥬rharul0296C
ΡΡRho003A1
ρρrho003C1
ϱϱrhov003F1
⟩RightAngleBracket027E9
→RightArrow02192
⇒Rightarrow021D2
→rightarrow02192
⇥RightArrowBar021E5
⇄RightArrowLeftArrow021C4
↣rightarrowtail021A3
⌉RightCeiling02309
⟧RightDoubleBracket027E7
⥝RightDownTeeVector0295D
⇂RightDownVector021C2
⥕RightDownVectorBar02955
⌋RightFloor0230B
⇁rightharpoondown021C1
⇀rightharpoonup021C0
⇄rightleftarrows021C4
⇌rightleftharpoons021CC
⇉rightrightarrows021C9
↝rightsquigarrow0219D
⊢RightTee;022A2
↦RightTeeArrow021A6
⥛RightTeeVector0295B
⋌rightthreetimes022CC
⊳RightTriangle022B3
⧐RightTriangleBar029D0
⊵RightTriangleEqual022B5
⥏RightUpDownVector0294F
⥜RightUpTeeVector0295C
↾RightUpVector021BE
⥔RightUpVectorBar02954
⇀RightVector021C0
⥓RightVectorBar02953
˚˚ring002DA
≓risingdotseq02253
⇄rlarr021C4
⇌rlhar021CC
‏‏‏rlm0200F
⎱rmoust023B1
⎱rmoustache023B1
⫮rnmid02AEE
⟭roang027ED
⇾roarr021FE
⟧robrk027E7
⦆ropar02986
ℝRopf0211D
𝕣𝕣ropf1D563
⨮roplus02A2E
⨵rotimes02A35
⥰RoundImplies02970
))rpar00029
⦔rpargt02994
⨒rppolint02A12
⇉rrarr021C9
⇛Rrightarrow021DB
›rsaquo0203A
ℛRscr0211B
𝓇𝓇rscr1D4C7
↱Rsh021B1
↱rsh021B1
]]rsqb0005D
’rsquo02019
’rsquor02019
⋌rthree022CC
⋊rtimes022CA
▹rtri025B9
⊵rtrie022B5
▸rtrif025B8
⧎rtriltri029CE
⧴RuleDelayed029F4
⥨ruluhar02968
℞rx0211E
关于   |   FAQ   |   我们的愿景   |   广告投放   |  博客

  简单教程,简单编程 - IT 入门首选站

Copyright © 2013-2022 简单教程 twle.cn All Rights Reserved.